Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής N. Χανίων ιδρύθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων μετά από σχετική πρωτοβουλία και πρόταση εκπαιδευτικών και πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας.

Η οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου έχει ανατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων σε πενταμελή επιτροπή, η οποία συνεδριάζει τακτικά και αποφασίζει για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό των περιοδικών του εκθέσεων.

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα πνευματικό ίδρυμα με κύρος και βαρύτητα στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δρώμενα του χθες, του σήμερα και του αύριo.

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός σκοπός του Μουσείου Σχολικής Ζωής είναι η αναζήτηση του εκπαιδευτικού και σχολικού παρελθόντος σε όλες τις περιόδους της τοπικής και γενικότερα της Κρητικής Ιστορίας, η επιστημονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή του, η σύνδεσή του με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις ανάγκες της, καθώς και η προβολή του ως μια σημαντική παράμετρο επιρροής στο αύριο της Εκπαίδευσης.

Ο παραπάνω βασικός σκοπός υλοποιείται μέσω των προσπαθειών του Μουσείου για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Τη συλλογή, καταγραφή, συντήρηση και έκθεση αντικειμένων, μέσων και βιβλίων της σχολικής διαδικασίας όλων των περιόδων της Κρητικής Ιστορίας
 • Την καταγραφή ανάλογων αντικειμένων ή μέσων που βρίσκονται σε λειτουργούσες σχολικές μονάδες ή σε ιδιωτικές συλλογές.
 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου έντυπου, φωτογραφικού ή ηχητικού υλικού ιδιαίτερης αξίας που συσχετίζεται με την ιστορία της εκπαίδευσης
 • Την αποτύπωση της εκπαίδευσης του χθες, τη συσχέτιση με το σήμερα και τη σύνδεση και επικοινωνία παλαιότερων εκπαιδευτικών γενεών με τις νεότερες, σε μια κοινή προσπάθεια αναζήτησης ενεργότερου ρόλου και χρέους των εκπαιδευτικών, σημερινών και αυριανών
 • Τη σύνδεση του Μουσείου με τα σχολεία του Νομού και ευρύτερα της Κρήτης σε μια προσπάθεια υποστήριξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στους τομείς ιστορίας της εκπαίδευσης και τοπικής ιστορίας γενικότερα, ευαισθητοποίησης των μαθητών για την απόκτηση στάσεων σχολικού πολιτισμού και ενίσχυσης και ανάδειξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Την στήριξη των προσπαθειών κατάρτισης, επιμόρφωσης και αναζήτησης των εκπαιδευτικών του νομού σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Πνευματικά Ιδρύματα και συναρμόδιους Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση του σκοπού και η επίτευξη των βασικών στόχων του Μουσείου Σχολικής Ζωής θα πραγματώνεται μέσω της υλοποίησης 6μηνων προγραμμάτων δραστηριότητας, τα οποία θα επεξεργάζεται και θα συντάσσει η Επιτροπή Διεύθυνσης του Μουσείου και θα εγκρίνει η Αναπτυξιακή Νομού Χανίων Α.Ε. και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Τα προγράμματα δραστηριότητας θα υπηρετούν σε διάρθρωση μεταξύ τους και τους τρεις άξονες δραστηριότητας του Μουσείου (ιστοριοδιφικό, εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό και πολιτιστικό – κοινωνικό).

Σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων δράσεων του Μουσείου θεωρείται η συνεργασία με τα Ανώτατα –Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, τις Διευθύνσεις Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης, το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, την ΙΛΑΕΚ, τους συλλόγους και ενώσεις εκπαιδευτικών και άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς. Η στήριξη και συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι στις μόνιμες επιδιώξεις του Μουσείου.

Τα προγράμματα 6μηνης δραστηριότητας του Μουσείου συντάσσονται τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα επισκέψεων από σχολικές τάξεις με παράλληλες θεματικές παρουσιάσεις, σε συνεργασία με τα σχολεία του Νομού Χανίων και τις Διευθύνσεις Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης.
 • Πρόγραμμα επιστημονικών συναντήσεων εκπαιδευτικών με παρουσιάσεις εργασιών που αφορούν την ιστορία και το αύριο της εκπαίδευσης.
 • Εκδηλώσεις τιμής σε εκπαιδευτικούς με αξιόλογο επιστημονικό ή εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο.
 • Περιοδικές εκθέσεις εκπαιδευτικών υλικών και μέσων από ιδιωτικές συλλογές, από άλλα Μουσεία ή Οργανισμούς.
 • Συγκρότηση επιστημονικών ομάδων ιστορικής αναζήτησης και έρευνας στα σχολεία του Νομού Χανίων είτε συγκεκριμένων περιοχών είτε για συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
 • Παρουσιάσεις οργανωμένων πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών και μαθητών ενός σχολείου σε άλλα σχολεία του Νομού καθώς και η προβολή τους σε άλλα σχολεία της χώρας ή του εξωτερικού.
 • Υποστήριξη και στήριξη συμπράξεων σχολείων για δράσεις σε τομείς εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ιστορίας ή πολιτισμού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων ή συνεδρίων με παιδαγωγικό περιεχόμενο.
 • Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν πρόσωπα, γεγονότα και εκπαιδευτικά συστήματα της ιστορίας της εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη και ενθάρρυνση δημιουργίας εθελοντικών ομάδων εκπαιδευτικών για προσφορά εκπαιδευτικών έργου ή υλικού σε παιδιά μειονεκτικών περιοχών ή ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού.
 • Έκδοση εντύπων, βιβλίων, ηλεκτρονικού υλικού, λευκωμάτων που αφορούν την ιστορία της εκπαίδευσης του νομού μας και της Κρήτης γενικότερα.
 • Οργανωμένη αναζήτηση και πειραματική παρουσίαση εφαρμογής σύγχρονων
 • μεθόδων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικών κ.α.)

Σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων-δράσεων του Μουσείου θεωρείται η συνεργασία με τα Ανώτατα –Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, τις Διευθύνσεις Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης, το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, την ΙΛΑΕΚ, τους συλλόγους και ενώσεις εκπαιδευτικών και άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς. Η στήριξη και συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι στις μόνιμες επιδιώξεις του Μουσείου.

Τα προγράμματα 6μηνης δραστηριότητας του Μουσείου συντάσσονται τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα επισκέψεων από σχολικές τάξεις με παράλληλες θεματικές παρουσιάσεις, σε συνεργασία με τα σχολεία του Νομού Χανίων και τις Διευθύνσεις Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης.
 • Πρόγραμμα επιστημονικών συναντήσεων εκπαιδευτικών με παρουσιάσεις εργασιών που αφορούν την ιστορία και το αύριο της εκπαίδευσης.
 • Εκδηλώσεις τιμής σε εκπαιδευτικούς με αξιόλογο επιστημονικό ή εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο.
 • Περιοδικές εκθέσεις εκπαιδευτικών υλικών και μέσων από ιδιωτικές συλλογές, από άλλα Μουσεία ή Οργανισμούς.
 • Συγκρότηση επιστημονικών ομάδων ιστορικής αναζήτησης και έρευνας στα σχολεία του Νομού Χανίων είτε συγκεκριμένων περιοχών είτε για συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
 • Παρουσιάσεις οργανωμένων πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών και μαθητών ενός σχολείου σε άλλα σχολεία του Νομού καθώς και η προβολή τους σε άλλα σχολεία της χώρας ή του εξωτερικού.
 • Υποστήριξη και στήριξη συμπράξεων σχολείων για δράσεις σε τομείς εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ιστορίας ή πολιτισμού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων,ημερίδων ή συνεδρίων με παιδαγωγικό περιεχόμενο.
 • Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν πρόσωπα, γεγονότα και εκπαιδευτικά συστήματα της ιστορίας της εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη και ενθάρρυνση δημιουργίας εθελοντικών ομάδων εκπαιδευτικών για προσφορά εκπαιδευτικών έργου ή υλικού σε παιδιά μειονεκτικών περιοχών ή ειδικών κατηγοριών του τοπικού πληθυσμού.
 • Έκδοση εντύπων, βιβλίων, ηλεκτρονικού υλικού, λευκωμάτων που αφορούν την ιστορία της εκπαίδευσης του νομού μας και της Κρήτης γενικότερα.
 • Οργανωμένη αναζήτηση και πειραματική παρουσίαση εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικών κ.α.)

Βασικός αποδέκτης και ταυτόχρονα ενεργητικός παράγοντας της δραστηριότητας του Μουσείου είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

Η καλλιέργεια πνεύματος, ιστορικής αναζήτησης και δημιουργικής αξιοποίησης του παρελθόντος στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι θα συμβάλει στην ανάδειξη και αναζωογόνηση του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην καλλιέργεια σεβασμού σε σύγχρονους κανόνες σχολικής ζωής, στην συνεργασία και αλληλεγγύη των μαθητών και εκπαιδευτικών, στο σεβασμό της σχολικής περιουσίας και του σχολικού περιβάλλοντος και την παράλληλη καθημερινή φροντίδα για την αναβάθμισή τους.

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.