Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 05/10/2009,ώρα 9:00π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκτέλεση του Έργου

Προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στον Δήμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ μέσω της Υλοποίησης εργου Επίδειξης των Ευρυζωνικών Δικτύων και Εφαρμογών

Αριθμός Διακήρυξης 6074/57/18-09-2009

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή Εγγράφων - Αποστολή των Προσφορών: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ. 73300, Τηλ.: 28213-43800, Fax: 28213-43812, website: www.elvenizelos.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

3. Είδος σύμβασης προμήθειας: Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία ασύρματου και ενσύρματου τηλεπικοινωνιακού, δικτυακού και πληροφοριακού εξοπλισμού μετά της αξίας αυτού (σε Ευρώ, εγκατεστημένου στους σχετικούς χώρους του Δήμου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ του Νομού ΧΑΝΙΩΝ) καθώς και όλες οι λοιπές συναρτώμενες, με την προμήθεια αυτή, υπηρεσίες που απαιτούνται να εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογράψει με την Αναθέτουσα Αρχή.

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (ποσοστό 20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ποσοστό 80%).

5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της Προκήρυξης είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου απαρτιζόμενου από ενεργό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασυρματικών ζεύξεων και, προαιρετικά, χάλκινων καλωδίων, διατάξεις διαχείρισης και επίβλεψης δικτύου και δικτυακούς κόμβους, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά Παραρτήματα της Προκήρυξης.

6. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Το Έργο θα υλοποιηθεί στην έδρα και στα όρια της Αναθέτουσας Αρχής.

7. Θα ληφθούν υπόψη προσφορές μόνο για το σύνολο του Έργου. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές για τμήμα του Έργου ή εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

8. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ (37.815,13 €) χωρίς Φ.Π.Α, και των Σαράντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19,00%.

9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Το αντικείμενο του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών και υποχρεωτικά πριν την 30/11/2009.

10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου με Δυο Χιλιάδες Διακόσια Πενήντα Ευρώ (2.250,00€), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης.

11. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Όπως στο τεύχος Προκήρυξης.

12. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

13. Νομικό καθεστώς - Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

14. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση για Τμήμα του Έργου: Όπως στο τεύχος Προκήρυξης.

15. Είδος Διαδικασίας: Πρόχειρος Διαγωνισμός.

16. Κριτήρια Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης.

17. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 05/10/2009, ώρα 09:00 π.μ.

18. Προθεσμία για την παραλαβή των συμβατικών τευχών προκήρυξης και των συμπληρωματικών εγγράφων: Μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή την ιστοσελίδα του Δήμου.

20. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.

21. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

22. Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος της Προκήρυξης. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του έργου και να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος της Προκήρυξης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τεύχος της Προκήρυξης και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 

 

ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 05/10/2009,ώρα 9:00π.μ.

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.