Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Υπηρεσίες

Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο βιβλιαρίου του ΟΓΑ(Θεωρημένο)
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  • Έντυπο Ε1, Ε3, Ε9.
  • Βεβαίωση από διεύθυνση γεωργίας πως είναι αγρότης

Σε περίπτωση μίσθωση αγρού: Μισθωτήριο θεωρημένο από εφορία και την διεύθυνση γεωργίας.

Α. Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες.

(παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του Ν.3631/2008)

Δικαιούχοι:

α) Οι Έλληνες πολίτες.

β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.

γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία,

Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.

ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).

στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).

ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).

η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά-διαδικασία χορήγησης:

α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση, από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και τέκνων, αν τα τέκνα αυτά βρίσκονται στη ζωή και αν είναι άγαμα.

β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

γ) Ταυτότητες και των δύο γονέων

Επισημαίνουμε ότι προκειμένου για δικαιούχους που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα ή είναι ανιθαγενείς ή πρόσφυγες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα εκδίδονται από τις αρχές της Χώρας της οποίας είναι υπήκοοι. Σε περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο, τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.

Τα πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αλλοδαπής προέλευσης θα πρέπει να προσκομίζονται νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα (πρωτότυπα και μετάφραση).

Οι παρακάτω κατηγορίες προσώπων-δικαιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

- Ομογενείς αλλοδαποί: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή του Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού ή της Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.

- Πολίτες Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής τους στη χώρα.

- Πρόσφυγες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και της «Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού», που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

- Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του «Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».

- Πολίτες άλλων Κρατών που είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. παρακαλούνται, μόλις παραλάβουν την αίτηση-δήλωση με τα δικαιολογητικά να εξετάζουν αν αυτά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ανωτέρω παροχής και εφόσον, κατά την εκτίμησή τους, υπάρχουν ελλείψεις να καλούν τον αιτούντα να συμπληρώνει τα ελλείποντα στοιχεία. Επίσης μπορούν να ζητήσουν και αυτεπάγγελτα κάθε πληροφορία ή στοιχείο απαραίτητο για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών από τις δημόσιες, δημοτικές-κοινοτικές ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται στον Κλάδο ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ο.Γ.Α..

Η καταβολή της παροχής γίνεται μαζί με την καταβολή των Οικογενειακών Επιδομάτων (πολυτεκνικό-τρίτο παιδί-ισόβια σύνταξη - εφ΄ άπαξ παροχή) και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται για τα επιδόματα αυτά.

Β. Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης σε νέες κατηγορίες προσώπων.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3631/2008 δικαιούχοι επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικού επιδόματος και ισόβιας σύνταξης είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, στις οποίες έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πολυτέκνου:

α) οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς,

β) 1) οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), 2) οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν.139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και 3) οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,

γ) οι πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Γ. Πολυτεκνικό επίδομα σε γονείς με αναπηρία και απορφανισθέντα τέκνα.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)έτος της ηλικίας τους.

2. Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (παρ. 2 άρθρο 6, Ν. 3454/2006).

3. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (επισυνάπτεται η σχετική διάταξη).

Δικαιολογητικά

  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας
  • ταυτότητες και των δύο γονέων
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ.

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.