Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

           Χανιά,  10 / 11/  2010

            Αρ. πρωτ.:  Τ.Τ 10369

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνα
Fax
Ιστοσελίδα

: Πλατεία Ελευθερίας 1
: 73134, Χανιά
:  Α. Μαρκάκη
:  28213 40122 -123
:   28213- 40205
:   www.chania.eu

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

     β) Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 33 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)

     γ) Την 45892/2010/11-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και

         Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής

         Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 κ.λ.π. ΦΕΚ 1292 Τεύχος Β’.

2. Την αριθμ.πρωτ. 63872/εγκ 32/8-11-2010 του Υπ.Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  σχετικά με τη διενέργεια των επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010.

  3. Το γεγονός ότι στις Δημοτικές εκλογές της 7-11-2010 στο Δήμο Χανίων  κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε το ποσοστό που απαιτείται εκ του νόμου, οπότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή  14-11-2010 ανάμεσα στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν  τις περισσότερες ψήφους.

  

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε    Ο Τ Ι

1. Στο Δήμο Χανίων θα διενεργηθούν επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές την 14η Νοεμβρίου 2010, μεταξύ των παρακάτω δύο συνδυασμών, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010. 

 • 1)    Συνδυασμός με την επωνυμία: 
 •  

  «ΧΑΝΙΑ    ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

   

  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

   

  2) Συνδυασμός με την επωνυμία:

   

  «ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ»

   

  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί με φροντίδα των κ.κ. Δημάρχων, στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, το αργότερο μέχρι την τρίτη ημέρα πριν από την ημέρα της εκλογής.

  3. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου (απόφαση Νομάρχη 9242/19-10-2010),θα αρχίσει στις 07.00΄ και θα λήξει στις 19.00΄.

   

  Ο Νομάρχης 

   

   Γρηγόριος Αρχοντάκης

   

  Ακριβές Αντίγραφο

  Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

   

  Δημήτρης Κερδέλας

  Φωτογραφίες

  Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
  Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
  Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.