Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης (Ν. 3838/10)

Ο αλλογενής αλλοδαπός πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα (κατοχή από μέρους του άδειας παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) επτά (7) συνολικά έτη κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης (συνολικά 84 μήνες σε ελληνικό έδαφος).

Αλλογενής αλλοδαπός που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3838/2010 (24.03.2010) συμπληρώνει τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Εάν ο αλλοδαπός είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή ανιθαγενής αρκεί τριετής διαμονή του στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης.

Αλλοδαπός που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχει αποκτήσει μαζί του τέκνο πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα τουλάχιστον επί μια τριετία. Σημειώνεται ότι η νόμιμη τριετής αυτή διαμονή προσμετράτε από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου με Έλληνα ή Ελληνίδα, από τον οποίο γάμο έχει αποκτηθεί τέκνο.

Αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων που έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα την τελευταία δωδεκαετία.

Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο (επταετία, πενταετία, τριετία) δεν προσμετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας.

Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννήθηκε και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα.

Οι αλλογενείς αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού. Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής ελέγχεται από την Επιτροπή Πολιτογράφησης.

Επίσης :

1. Ο αλλοδαπός να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. Να μην έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται στην παρ.1 εδαφ β του άρθρου 5.
3. Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του από τη χώρα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για πολιτογράφηση (Ν.3838/10)

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας υποβάλλει στο Δήμο του τόπου διαμονής του αίτηση πολιτογράφησης, που απευθύνεται προς το ΥΠΕΣΔΔΑ και συνοδεύεται από :

1. Δήλωση πολιτογράφησης.

2. Παράβολο 700 € (ΟΧΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

Το παράβολο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο.
Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

3. Αντίγραφα όλων των διαβατηρίων επικυρωμένα από δικηγόρο ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

4. Άδεια διαμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης διαμονής στη χώρα.

5. Πιστοποιητικό γέννησης ή σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόμιση της απόφασης χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης πρέπει να έχουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APPOSTILLE από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτότυπου.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχώρηση στη σύμβαση Χάγης θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Και στις δύο περιπτώσεις, εάν τα πιστοποιητικά είναι επικυρωμένα κατά τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, γίνεται δεκτό νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφό τους.

Τα πιστοποιητικά γέννησης θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή αντίστοιχη ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πάντως σε καμιά περίπτωση από μεταφραστικά γραφεία.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού γεννήσεως από την αρμόδια αρχή, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό βαπτίσεως.

Εάν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης αρκεί να προσκόμιση της απόφασης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με την οποία αναγνωρίζεται πολιτικός πρόσφυγας.

Ειδικά για τους ομογενείς υπηκόους Αλβανίας τα πιστοποιητικά γέννησης θα γίνονται δεκτά μόνο όταν είναι επικυρωμένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν μεταφραστεί από Δικηγόρους πρέπει να υπάρχει στα μεταφρασμένα πιστοποιητικά βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικό γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα και αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το οικονομικό έτος 2006 και μετά.

7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους.

8. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

9. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

 

 

 

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.