Σημαντική ανακοίνωση για τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος σταμάτησε να ενημερώνεται μετά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων του. Ο δικτυακός τόπος του Νέου Δήμου Χανίων που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών, Νέας Κυδωνίας, Θερίσου, Σούδας και Χανίων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.chania.gr.
Τηλέφωνο Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέλου 2821 3 43800

Διαφάνεια και συνέπεια στην οικονομική διαχείριση. Το νοικοκύρεμα δίνει νέα προοπτική

ΠΗΓΗ 2007 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
ΕΣΟΔΑ 8.321.452,52 10.765.657,00 2.444.204 29
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.725.627,91 4.453.766,94 728.139 20
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.898,28 1.901,00 -1.997 -51
ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0,00 83.598,96 83.599 100
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.298.172,04 1.309.499,21 11.327 1
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 443.642,36 434.859,86 -8.783 -2
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 195.788,54 639.284,89 443.496 227
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.502,24 2.515,77 -986 -28
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ 46.384,57 39.206,70 -7.178 -15
ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.306.627,54 1.635.456,17 328.829 25
ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ ΑΝΑΓΚ Α&Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 221.487,53 210.337,79 -11.150 -5
ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΣΧΟΛ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 1.343,98 1.615,03 271 20
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (παράβολα, τέλη διαφήμισης, παράβολα αδειών, παρ. αλλοδαπών) 22.450,78 44.741,07 22.290 99
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.418.086,62 2.347.675,74 929.589 66
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 14.335,98 86.023,81 71.688 500
ΣΑΤΑ 402.330,00 457.052,00 54.722 14
ΟΣΚ 24.563,10 24.581,55 18 0
ΘΗΣΕΑΣ 203.982,64 35.487,87 -168.495 -83
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 585.099,22 1.578.823,43 993.724 170
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 56.603,67 120.722,27 64.119 113
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.793.485,39 2.846.919,22 1.053.434 59

Τα έσοδα του Δήμου το έτος 2008 ήταν ύψους 10.765.657,00 παρουσίασαν συνολική αύξηση 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα:

  • Το 2008 τα τακτικά έσοδα ήταν συνολικού ύψους 4.453.766,94 παρουσίασαν αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Το έτος 2008 τα τέλη αποχέτευσης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και έφτασαν στο επίπεδο συνολικού ύψους 639.284,89€ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην συνεχή οικοδομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη του Δήμου αλλά και στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και στη σύσταση και λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας στο Δήμο από 1/6/08 πράγμα που έκανε την παρακολούθηση των εσόδων ευκολότερη.
  • Οι ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών αυξήθηκαν το 2008 κατά 25%

Τα έκτακτα έσοδα του Δήμου παρουσίασαν αύξηση 66% το έτος 2008 κυρίως λόγω αύξησης ΣΑΤΑ και των λοιπών ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων για την εκτέλεση έργων και επενδύσεων.

Αναλυτικότερα:

  • Το 2008 έσοδα από ΣΑΤΑ βεβαιώθηκαν 457.052 ευρώ (αύξηση 14% σε σχέση με 2007) ενώ από επιχορηγήσεις από Κοινοτικούς Πόρους για την εκτέλεση έργων βεβαιώθηκαν 1.578.823,43€.
  • Το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου 31/12/2007 ήταν 2.846.919,22€ αυξημένο κατά 60% σε σχέση με εκείνο του προηγούμενου έτους.
  • Το ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου στις 31/12/2008 είναι ύψους 3.861.422,49€ αυξημένο κατά 36%σε σχέση με εκείνο του 2007 .
ΕΞΟΔΑ 2007 2008 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣ. ΜΕΤ.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 748.730,02 967.122,80 218.393 29
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 393.331,11 391.319,06 -2.012 -1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 89.446,92 100.538,35 11.091 12
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΚΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚ ΟΡΓ 61.880,41 119.390,41 57.510 93
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 62.999,54 65.159,64 2.160 3
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 18.305,00 31.243,13 12.938 71
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 425,35 13.361,94 12.937 3041
ΕΡΓΑ 1.842.954,73 1.874.901,60 31.947 2
ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ (ΠΟΕ) 356.266,00 400.524,43 44.258 12

 

ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Παλαιές Οφειλές στις 1/1/2007 : 535.350,93€
Παλαιές Οφειλές Ετών 2004-2006 οι οποίες πληρώθηκαν το 2007 356.266,00€
Παλαιές Οφειλές Ετών οι οποίες πληρώθηκαν το 2008-2009: 62.447,16€
Τόκοι που προέκυψαν από τις υποχρεώσεις
παλαιών οφειλών του Δήμου:
7.863,82€
Παλαιές Οφειλές στις 31/12/2007: 560.797,82€
(ΠΟΕ παλαιότερων χρήσεων έως 1/1/2007 179.084,93€
ΠΟΕ από 01/01/2007-31/12/2007 381.712,89€)

 

Παλαιές Οφειλές στις 31/12/2008:
420.543,58€
(ΠΟΕ παλαιότερων χρήσεων έως 1/1/2007 116.637,77€
ΠΟΕ από 01/01/2008-31/12/2008 303.905,81€)

 

Επιλογές

Φωτογραφίες

Copyright © 2009 Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε και φιλοξενείται από την MSC AE.
Για την λειτουργεία της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται Joomla! που είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL.